Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm
Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm

LSD-BG czyli MiLoG w wydaniu austriackim

Kolejny kraj reguluje płacę minimalną. Austria dokonała nowelizacji zapisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG).

Zmiany weszły w życie w 1 stycznia 2017 r. i obowiązuję także polskich przewoźników świadczących usługi na terenie Austrii. Obecnie płaca minimalna na terenie Austrii będzie się wahać od 8,49 Euro do 10,50 Euro - w zależności od branży oraz stażu pracy.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i nakładają szereg obowiązków, które musi spełnić polski przewoźnik świadczący usług transportowe na terytorium Austrii.

Pytanie zasadnicze dla branży transportowej. Czy polski przewoźnik będzie musiał dokonywać zgłoszenia swoich pracowników na teren Austrii oraz / lub spełniać inne obowiązki ustawowe.

W tym zakresie ważna jest analiza przepisów austriackiej ustawy LSD-BG .

Zgodnie z § 1 ust. 5 LSD-BG:

Von einer Entsendemeldung abzusehen, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich zur Erbringung folgender Arbeiten von geringem Umfang und kurzer Dauer nach Österreich entsandt wird: […]

- die Tätigkeit als mobiler Arbeitnehmer oder als Besatzungsmitglied ( §4 der Schiffsbesatzungsverordnung) in der grenzüberschreitenden Güter- und Personenbeförderung (Transportbereich), sofern die Arbeitsleistung ausschließlich im Rahmen des Transitverkehrs erbracht wird und nicht der gewöhnliche Arbeitsort in Österreich liegt, ausgenommen davon ist eine durch eine Kabotagetätigkeit unterbrochene Transitbewegung (Transit in Etappen) und Zielverkehr.

To oznacza, iż od obowiązku dokonywanie zgłoszeń istnieje zwolnienie w przypadku wykonywania czynności przez pracownika mobilnego lub jako członka załogi w transporcie transgranicznym towaru i osób, pod warunkiem, że świadczenie jest wykonywane w ramach tranzytu. Z tego punktu są wyłączone kabotaże (przewozy etapami), a także wykonywanie transport do konkretnego punktu w Austrii. W praktyce zatem obowiązuje nakaz dokonywania zgłoszenia w razie realizacji przewozów międzynarodowych (załadunek lub rozładunek w Austrii) oraz kabotażowych. Jedynie co do przejazdów tranzytowych wprowdzono odstępstwo zwalniające przewioźnika z obowiązków nałożonych ustawą.

O czym musi pamiętać polski przewoźnik:

A. tydzień przed rozpoczęciem przewozu na terenie Austrii należy dokonać zgłoszenia kierowcy do Centralnego Urzędu Koordynacyjnego ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia.

Jaki formularz wybrać – ZKO 3 czy ZKO4?

W przypadku kierowców – mając na uwadze, że polska centrala zachowuje możliwość wydawania dyspozycji – będziemy mówić o pracowniku delegowanym – inaczej niż w przypadku pracownika oddelegowanego (leasingowanego) tj. podlegającego dyspozycjom firmie w Austrii.

W celu zgłoszenia należy zatem posłużyć się formularzem Entsendemeldung - ZKO3 dostępnym na stronie https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html

W tym zakresie ustawa stanowi, że jeżeli wystąpiły ważne powody, to pracodawca może wyjątkowo dokonać zgłoszenia bez zachowanie terminu 7 dni, jednak nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez kierowcę. Jako ważne powody wyszczególniono katastrofy, pilne prace, czy zlecenie krótkoterminowe.

W zakresie zgłoszeń ustawa przewiduje co prawda możliwość dokonywania zbiorczego zgłoszenia - obejmującego okres do 3 miesięcy. Zbiorcze zgłoszenie będzie jednak dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy firma posiada jednego klienta w Austrii – a wyjątkowo, gdy jest ich kilku, lecz usługa transportowa będzie realizowana w powiązanym ze sobą bliskim związku czasowym i miejscowym – np. jedno zlecenie kilka punktów załadunku i rozładunku.

Praktyka powinna wymusi dalsze ułatwienia. Na obecnym etapie bezpieczniej jest jednak dokonywać każdego zgłoszenia osobno i poczekać na pierwsze wytyczne służb austriackich, które z pewności zareagują na – słuszne bo podyktowane względami praktycznymi - skargi branży.

B. w kabinie pojazdu powinny się znajdować następujące dokumenty:

  1. umowa o pracę (w języku niemieckim),
  2. karta płac,
  3. dowód wypłaty wynagrodzenia / przelewy bankowe,
  4. rozliczenie czasu pracy,
  5. rozliczenie wynagrodzenia,
  6. dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej (staż pracy ma znaczenie dla ustalenia właściwego wynagrodzenia),
  7. formularz A1 wystawiony przez polski ZUS (w sytuacji, gdy kierowca podlega ubezpieczeniu socjalnemu)

Inaczej aniżeli Francja, Austria nie zdecydowała się na wprowadzenie obowiązku ustanawianie pełnomocnika na terenie kraju. Takie rozwiązanie może być wygodne, bowiem pozwala włączyć daną osobę w ewentualną odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków, jednak nie jest na obecnym etapie wymagane.

Restrykcje za naruszeń przepisów mogą być bardzo poważne.

Wachlarz sankcji to:

  1. grzywna do 20.000 Euro,
  2. zakaz świadczenia usług na terenie Austrii od roku do 5 lat, w przypadku, gdy naruszenie przepisów dotyczy więcej aniżeli 3 pracowników lub w przypadku, gdy dojdzie do recydywy tj. powtórnego prawomocnego nałożenia kary grzywny. W przypadku kontynuowania działalności pomimo zakazu, kara wynosi od 2.000 do 20.000 Euro.
  3. tymczasowe zabezpieczenie środków (niewykluczone zajęcie ciężarówki).

TAGI:

prawo transportowe