Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm
Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm

Ratowanie firmy w dobie COVID-19

Epidemia koronawirusa uderza w funkcjonowanie większości firm w Polsce. W tym wyjątkowo trudnym okresie warto mieć pełną wiedzę o wszystkich dostępnych rozwiązaniach, które mogą chociaż złagodzić negatywne skutki epidemii dla prowadzonego biznesu. Poniżej przedstawiam przegląd najważniejszych regulacji wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

PRACA ZDALNA

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Oznacza to, że nawet w razie zamknięcia biura można polecić pracownikom, aby przez określony czas swoje obowiązki wykonywali w domu.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem za okres nie dłuższy niż 14 dni i jest w całości finansowany ze środków ZUS.

W tym miejscu warto dodać, że na ostatniej prostej jest rządowy projekt nowelizacji ww. ustawy, który wprowadzi dalej idące rozwiązania, takie jak:

  • Dopuszczalność uelastycznienia systemu czasu pracy
  • okres 14 dni wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie mógł zostać wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów (warto śledzić informacje na ten temat) - planowane jest także rozszerzenie zasiłku na opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dodanie zastrzeżenia, że zasiłek przysługuje w razie „niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna”.
  • zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z Kodeksu Pracy oraz okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców zgodnie z ustawą o transporcie drogowym; Ponadto w przypadku braku dostępności właściwego lekarza orzecznika projekt ustawy dopuszcza, aby badania wstępne przeprowadził inny lekarz, a w okresie 30 dni od ustania epidemii powinien potwierdzić je odpowiedni lekarz.
  • ŚWIADCZENIE NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY - Nowelizacja ma wprowadzić możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenie ma objąć nie tylko pracowników, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania.

A. PRZESTÓJ EKONOMICZNY

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku obniżone wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

B. OBNIŻENIE ETATU

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że po obniżeniu wymiaru etatu wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie objęte obniżką etatu jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Spadek obrotów gospodarczych, który uprawnia do skorzystania z dofinasowania, oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym):

  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2020 w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
  2. nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego roku 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Wynagrodzenie po redukcji etatu jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez PUS.

Świadczenie ma przysługiwać na okres do 3 miesięcy. Oprócz dofinansowania wynagrodzeń planowane jest także dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Należy zastrzec, że ostateczny kształt tych przepisów poznamy dopiero w tym tygodniu, ale przy podejmowaniu decyzji o ew. redukcji zatrudnienia warto przeanalizować już te możliwości i na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany.

TAGI:

prawo pracy