Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm
Kancelaria Liszka - Prawo i podatki dla firm

Zasady odpowiedzialności za błąd medyczny - czyli jak chronić siebie i swoją praktykę

W pracy lekarza zdarzenia związane z potencjalnymi roszczeniami o błędy medyczne mogą być nieuniknione, zważywszy na skomplikowany i nieprzewidywalny charakter procesu leczenia. Choć większość lekarzy działa z najwyższą starannością, mogą zdarzyć się sytuacje, które prowadzą do niepożądanych skutków. Warto zatem zrozumieć, jak zabezpieczyć podmiot leczniczy, siebie i swoją praktykę przed odpowiedzialnością prawną.

Trudności i nieprzewidywalność procesu leczenia

Proces leczenia jest pełen wyzwań i niepewności. Czasami, mimo najlepszych intencji i zgodności z aktualnymi standardami medycznymi, efekty mogą być nieprzewidywalne. Różnorodność przypadków medycznych, unikalność każdego pacjenta oraz złożoność ludzkiego ciała sprawiają, że roszczenia pacjentów mogą pojawiać się także w sytuacjach, gdzie błędu medycznego nie było, lecz skuteczność leczenia jest kwestionowana. W takich sytuacjach kluczowe jest posiadanie solidnych procedur i dokumentacji, które mogą służyć jako dowód staranności i profesjonalizmu.

Znaczenie procedur medycznych

Stosowanie się do ustalonych procedur medycznych i protokołów jest podstawowym elementem minimalizowania ryzyka roszczeń pacjentów. Oto kilka kluczowych praktyk, które mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed odpowiedzialnością:

Dokumentacja medyczna – prowadzenie szczegółowej, dokładnej dokumentacji medycznej, zgodnie z wymaganiami ustawowymi jest niezbędne. Powinna ona zawierać pełne informacje o diagnozach, leczeniu, zastosowanych procedurach oraz reakcjach pacjenta.

Zgoda pacjenta – upewnienie się, że pacjent wyraża świadomą zgodę na proponowane leczenie, jest kluczowe. Powinno to obejmować szczegółowe wyjaśnienie ryzyka i korzyści, a także alternatywnych opcji leczenia.

Komunikacja – efektywna komunikacja z pacjentami i członkami zespołu medycznego jest kluczowa. Wszelkie zmiany w planie leczenia, wyniki badań oraz istotne informacje powinny być jasno i zrozumiale przekazywane.

Aktualizacja wiedzy – regularne uczestnictwo w szkoleniach i kursach doskonalących zapewnia, że lekarz jest na bieżąco z najnowszymi standardami i technikami medycznymi 

Jak reagować na pojawiające się sytuacje? 

Reagowanie na roszczenia pacjentów - gdy dojdzie do sytuacji, w której pacjent kwestionuje skuteczność leczenia, ważne jest, aby postępować w sposób profesjonalny i przejrzysty tj.:

 • Szybka reakcja – natychmiastowe zajęcie się problemem i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych może ograniczyć skutki sytuacji.
 • Transparentność – otwarte i szczere poinformowanie pacjenta o zaistniałej sytuacji buduje zaufanie i może zmniejszyć ryzyko eskalacji konfliktu.
 • Dokumentacja i raportowanie – wszystkie kroki podjęte po wystąpieniu problemu powinny być szczegółowo udokumentowane. Ważne jest również zgłoszenie incydentu odpowiednim organom, jeśli jest to wymagane.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i obsługa prawna

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest nieodzownym elementem ochrony zawodowej. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę finansową w przypadku roszczeń pacjentów związanych z błędami medycznymi lub kwestionowaną skutecznością leczenia. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać warunki polisy i upewnić się, że zakres ochrony jest odpowiedni do specyfiki i rozmiaru wykonywanej działalności bądź praktyki.

Równie istotna jest obsługa prawna, która może pomóc w zarządzaniu ryzykiem oraz odpowiedzi na roszczenia pacjentów. Profesjonalna pomoc prawna umożliwia lepsze zrozumienie przepisów, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz skuteczną obronę interesów lekarza w przypadku sporu.

Ustawa Kamilka – ochrona małoletnich w opiece zdrowotnej

Wdrożenie postanowień ustawy Kamilka w branży medycznej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony małoletnich pacjentów. Ustawa Kamilka wprowadza szereg zmian mających na celu poprawę systemu identyfikacji i zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci. Oto, jak może wyglądać implementacja tej ustawy w placówkach medycznych:

Szkolenia i edukacja personelu medycznego:

 • Regularne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników na temat rozpoznawania przemocy wobec dzieci.
 • Obowiązkowe kursy z zakresu ochrony praw dziecka i interwencji kryzysowej.

Procedury identyfikacji i zgłaszania przypadków przemocy:

 • Opracowanie szczegółowych procedur identyfikacji i zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci.
 • Dedykowane zespoły ds. ochrony małoletnich w szpitalach odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji i interwencje. 

Współpraca z innymi instytucjami:

 • Nawiązanie współpracy z policją, sądami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.
 • Ułatwienie szybkiej wymiany informacji między placówkami medycznymi a organami ścigania.

Wsparcie psychologiczne i socjalne dla małoletnich pacjentów:

 • Zatrudnienie psychologów dziecięcych i pracowników socjalnych.
 • Programy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin.
 • Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Implementacja ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w branży medycznej ma na celu poprawę standardów opieki oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. 

Podsumowanie

Zarządzanie ryzykiem roszczeń pacjentów i odpowiedzialności prawnej jest kluczowe dla każdej praktyki medycznej. Świadomość potencjalnych zagrożeń, przestrzeganie ustalonych procedur oraz posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia i obsługi prawnej to podstawowe elementy, które pomagają chronić lekarzy przed konsekwencjami prawnymi. Kancelaria Liszka oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony prawnej dla lekarzy. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach zabezpieczenia działalności leczniczej/praktyki medycznej.

Dodatkowo Kancelaria Liszka oferuje wsparcie w prowadzeniu procedur i standardów związanych z koniecznością wdrożenia postanowień ustawy o ochronie małoletnich ( tzw. ustawa Kamilka) oraz ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 

Wdrożenie ustawy Kamilka w placówkach medycznych ma na celu ochronę małoletnich pacjentów przed przemocą. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i ustawa o bezpieczeństwie pacjenta w branży medycznej wprowadzają standardy, które zwiększają bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej. Implementacja tych ustaw wymaga zaangażowania personelu medycznego, edukacji, współpracy z instytucjami i monitorowania jakości usług.

TAGI:

procesy sądowe